สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 20
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 268,470
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมา

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมได้แบ่งออกเป็นสองแนวทาง คือ การส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและอีกแนวทางคือส่งเสริมผู้ก่อสร้างให้หันมาสร้างบ้านให้เกิดการประหยัดพลังงานตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง โดยการจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่อง
ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญในการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงานเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกิดความตระหนักและสนใจการออกแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน
 2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้าน และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทบ้าน

บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก          พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน         200  ตร.ม.
บ้านเดี่ยวขนาดกลาง         พื้นที่ใช้สอยมากกว่า      200  ตร.ม. แต่ไม่เกิน 300 ตร.ม.
บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่         พื้นที่ใช้สอยมากกว่า       300  ตร.ม.
บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)       พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน         120  ตร.ม.
บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)       พื้นที่ใช้สอยมากกว่า       120  ตร.ม.
** หมายเหตุ: บ้านเดี่ยวทุกประเภท แบ่งการพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม คือ บ้านจัดสรร (บ้านสร้างขายพร้อมที่ดิน) และรับสร้างบ้านหรือบ้านสร้างเอง (บ้านสร้างขายไม่รวมที่ดิน) 

 1. ประเภทโครงการจัดสรร

โครงการจัดสรรขนาดเล็ก    มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน       99            แปลง
โครงการจัดสรรขนาดกลาง  มีจำนวนแปลงย่อยตั้งแต่        100 - 299  แปลง
โครงการจัดสรรขนาดใหญ่   มีจำนวนแปลงย่อยตั้งแต่        300          แปลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิติบุคคลเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจรับออกแบบบ้าน

 2. การประกวดประเภทบ้าน แบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแบบบ้านที่มีการสร้างขายจริงและมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถตรวจสอบได้

 3. การประกวดประเภทโครงการจัดสรร ต้องเป็นโครงการที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เรียบร้อยแล้ว และมีผู้อยู่อาศัยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของทั้งโครงการ หรือตามการอนุญาตเป็นเฟส

 
เงื่อนไขการสมัคร

 1. การสมัครไม่มีค่าใช้จ่าย

 2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทบ้าน และประเภทโครงการจัดสรร โดยไม่จำกัดจำนวน

 3. ผู้สมัครยินยอมให้ พพ. นำข้อมูลผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดไปใช้เผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยเอกสารใบสมัครและเอกสารข้อมูลประกอบการสมัคร ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ พพ.

 4. พพ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาหรือตัดสิทธิการรับรางวัลหากพบว่าแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงตามที่สร้างจริง หรือคุณสมบัติผู้เข้าประกวดไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและสงวนสิทธิที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดหากคะแนนของผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสินการประกวด

 

คณะกรรมการตัดสิน

     คณะกรรมการตัดสินการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561 ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากสมาคม องค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
 

 1. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                     

 2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน         

 3. ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์                             

 4. ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                

 5. ผู้แทนสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร                                                        

 6. ผู้แทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน                                                                  

 7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง                                                          

 8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบเครื่องกล

 9. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์พลังงาน

 10. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม                     

 11. ผู้แทนสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

                                       
รางวัลผู้ชนะการประกวด

 • โล่เกียรติยศ และการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ
   

ประกาศโครงการ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY